Tôi lên đỉnh một cách mãnh liệt khi tôi cưỡi con cặc đang đập thình thịch của nó.

Tôi lên đỉnh một cách mãnh liệt khi tôi cưỡi con cặc đang đập thình thịch của nó.

KhóNgựa